FAQ

Een schoolexterne Interventie

Wat is een schoolexterne interventie?

Een schoolexterne interventie ondersteunt kinderen en/of jongeren (en eventueel de leerkrachten die deze kinderen en jongeren ondersteunen) die de binding met school (dreigen te) verliezen en zo een grote kans maken om vroegtijdig de school te verlaten zonder kwalificatie. Een schoolexterne interventie kan op de school of buiten de school op een andere locatie doorgaan.

Een schoolexterne interventie maakt deel uit van het schoolextern aanbod binnen het decreet leerlingenbegeleiding:

 • Situeert zich in het zorgcontinuüm binnen ‘Uitbreiding van Zorg’
 • Het CLB kan vanaf de fase van ‘uitbreiding van zorg’ een leerling of onderwijsinstelling, na indicatiestelling en in samenspraak met de onderwijsinstelling, doorverwijzen naar een schoolextern aanbod.
 • Bij een doorverwijzing naar een schoolextern aanbod, ongeacht de financiering van dit aanbod, moet het CLB zijn draaischijffunctie opnemen; dit wil zeggen dat het CLB altijd de doorverwijzer is naar een schoolextern aanbod. Het CLB zorgt hierbij, in gedeelde verantwoordelijkheid met het schoolextern aanbod, voor een warme toeleiding naar het schoolextern aanbod en terugkoppeling van het extern aanbod naar de school in functie van een afstemming op het onderwijstraject en de leerlingenbegeleiding. Het CLB werkt hiervoor samen met relevante partners.

Wat is het doel van een schoolexterne interventie?

We willen samen het recht op leren garanderen. Liefst wordt er zoveel als mogelijk ingezet op de “brede basiszorg” en “verhoogde zorg” in een school. De leerkrachten hebben voldoende tools in handen om een verbindend schoolklimaat te creëren en dit wordt ondersteund door de beleidsvisie binnen de school.

Voor een aantal jongeren met socio-emotionele- en/of gedragsmatige problematiek en/of waar de relatie tussen de school en de jongere moeilijk loopt, zal dit mogelijks niet volstaan en zal “uitbreiding van de zorg” noodzakelijk zijn. Het CLB neemt dan een actieve, begeleidende rol op en bekijkt welke tussenkomsten mogelijk zijn in overleg met de school/leerlingen en de ouders. Soms kan er preventief (om schooluitval te voorkomen) gewerkt worden door een individuele of klassikale begeleiding op de school zelf uit te voeren. Voor een aantal jongeren echter zal het belangrijk zijn om hen tijdelijk en/of volledig uit het schoolse circuit (tijdens de schooluren) te halen om zo een nieuwe start mogelijk te maken. Doelstelling blijft in eerste instantie terugkeer naar school maar er kan ook een warme overdracht naar een vervolginstantie gebeuren wanneer terugkeer naar een schoolse setting niet meer mogelijk blijkt.

Wie doet er de aanmelding of inschrijving?

Aanmeldingen gebeuren uitsluitend door een CLB-medewerker, na het doorlopen van het zorgcontinuüm (conform decreet leerlingbegeleiding).

 

Wie is de doelgroep van de aanbieders onder het meldpunt?

De meeste schoolexterne interventies zijn bedoeld voor jongeren van het secundair onderwijs. Bij elke aanbieder staat duidelijk bij vanaf welke leeftijd kan worden aangemeld. Op de website kunnen ook projecten die een aanbod hebben voor – 12-jarigen een plaats krijgen. Dit aanbod is echter nog beperkt, we voorzien een jaarlijkse bevraging via CLB-medewerkers rond het aantal vragen en noden in dit kader.

Hoe aanmelden? 

Praktisch

- Aanmeldingen kunnen uitsluitend gebeuren door een CLB-medewerker

- Aanmelden kan 24u/24u, 7d/7

- Op momenten dat het meldpunt actief is, worden de aanmeldingen aan de aanbieders bezorgd.

Aanmelden via: Aanmelden / Inschrijven

Wat als een ouder of een voorziening een aanmelding doet?

Indien ouders of een voorziening een aanmelding doet, wordt het CLB en de school alsnog betrokken om o.a. in orde te zijn met de leerplicht en eventueel om te bekijken of er misschien nog andere mogelijkheden zouden kunnen zijn (draaischijffunctie CLB).

Wat als een leerling niet ingeschreven is in een school?

Indien de leerling niet ingeschreven is in een school, wordt het CLB van de laatste school betrokken. Wanneer er niet geweten is tot welk CLB men zich moet wenden dan kan er beroep gedaan worden op het CLB dichtst bij de woonplaats van de betrokken leerling (vrije keuze van net). Indien nodig kan het traject wel al worden opgestart zodoende het leerrecht te kunnen garanderen.

In welke regio woont de leerling/ is de school?

Vlaams-brabant is onderverdeeld in twee regio's: Vlaams-brabant Oost en Asse-Halle-Vilvoorde. Afhankelijk van de regio, weet je of je moet aanmelden voor NAFT AHV/ NAFT VBO.

Meer informatie vind je hier: Aanbieders MSI

Wat na de aanmelding? 

Hoe gaat het verder?

Elke aanbieder engageert zich ertoe om, na ontvangst van de aanmelding via het meldpunt, de aanmelder zo snel mogelijk te contacteren om de aanmelding inhoudelijk verder te bespreken. Als er een match is met de aanbieder, zal er kunnen worden opgestart. 

 • In het meest gunstige geval is er binnen het project onmiddellijk plaats en wordt er een rondetafelmoment afgesproken. 
 • Wanneer er een 'match' is, maar er niet onmiddellijk kan gestart worden en de CLB-medewerker desondanks zijn aanmelding wil behouden, wordt de jongere op de wachtlijst van het project geplaatst en belt de projectmedewerker de aanmelder terug op wanneer een opstart gerealiseerd kan worden. 
 • Wanneer de CLB-medewerker een snellere oplossing zoekt, kan er een nieuwe aanmelding gebeuren voor een ander project bij het meldpunt (door de CLB-medewerker). 
 • Wanneer een project voor de rest van het schooljaar volzet is, kan het CLB een nieuwe specifieke aanmelding doen langs het meldpunt.

Wat als er een onvoldoende match is?

Wanneer uit het telefonisch overleg blijkt dat het project op de vraag van het CLB geen afdoende antwoord kan bieden of de verwachtingen van de CLB-medewerker inhoudelijk niet realiseerbaar zijn binnen het project, kan de CLB een nieuwe aanmelding doen.

Werkgroep Recht op Leren

Wie zijn de leden van de werkgroep 'Recht op Leren'?

In de Werkgroep ‘Recht op Leren’ zitten naast de coördinator van samen tegen schoolval, de coördinator van Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs en de meldpuntmedewerker ook aanbieders van schoolexterne interventies én aanmelders.

Ook andere geïnteresseerden die mee willen denken om het Recht op Leren te garanderen voor jongeren waar schooluitval dreigt, zijn welkom.

Aangesproken? Stuur een mail naar an.hessels@vclbleuven.be

Wat doet de werkgroep?

 

Huidige invulling van de taken van deze werkgroep:

 • Samenbrengen van aanbieders en aanmelders op regelmatige basis (3x/jaar)
 • Update van de aanmeldingen bij het Meldpunt SI en afstemming van de samenwerking met het Meldpunt
 • Uitwisselen van informatie
 • Elkaar inspireren
 • Wat is mogelijk tussen de organisaties rond afstemming, waar is (vernieuwende) samenwerking mogelijk?
 • Knelpunten en good practices delen
 • Samen de agenda van de werkgroep vormgeven
 • Beleidssignalen opvangen en overbrengen aan de bevoegde instanties

 

 

 

In de visietekst van de werkgroep kan de volledige werking van de werkgroep alsook het Meldpunt en de samenwerkingen worden teruggevonden.

20220629 Visietekst Samenwerking ROL.pdf

 

Of een tussenkop om het geheel overzichtelijk te maken

Deze tekst is slechts ter illustratie. Wat je hier leest is een voorbeeldtekst. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Deze tekst is slechts ter illustratie. Wat je hier leest is een voorbeeldtekst. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.