Het Meldpunt SI is een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor alle CLB's van de Provincie Vlaams-Brabant die op zoek zijn naar een externe partner om de binding tussen leerling en school te vrijwaren en/of herstellen. De inzet kan preventief, compenserend of remediërend zijn als middel om schooluitval tegen te gaan.

De algemene doelstelling van het Meldpunt SI is jongeren die schoollopen in het secundair onderwijs (en beperkter voor kinderen van het basisonderwijs), maar dreigen uit te vallen, op een adequate manier toe te leiden naar de verschillende schoolexterne interventies die in de regio worden aangeboden.  Hiervoor willen we met het Meldpunt SI een duidelijk overzicht aanbieden van de mogelijkheden.

Aanmeldingen gebeuren door een CLB-medewerker, na het doorlopen van het zorgcontinuüm (conform decreet leerlingbegeleiding).

Opdrachten/taken met het MSI

 •  Centraliseren van de aanmeldingen (die de CLB-medewerkers via het online formulier doen), registreren en rapporteren in Vlaams-Brabant op verschillende overlegfora
 • De verschillende schoolexterne interventies bij de verwijzers bekend maken
 • Dispatching naar de verschillende aanbieders (aanmeldingen filteren, …)
 • Ook zicht bieden op welke trajecten er effectief gelopen zijn
 • Consultfunctie om CLB-medewerkers advies te geven bij de verschillende mogelijkheden
 • Zicht hebben op de noden in de regio’s

Voordelen van het MSI

Voordelen voor de aanbieders

 • De aanbieders van schoolexterne interventies kunnen zichzelf zichtbaar maken door hun aanbod te omschrijven op de website van het Meldpunt. Met de huidige website kan de info er meteen opgezet worden.
 • Goede monitoring kunnen doen van de aanmeldingen in onze regio, en daardoor meer zicht krijgen op vraag en aanbod naar schoolexterne interventies en ruimer van de noden van leerlingen (en de scholen) die afhaken op school en nood hebben aan schoolexterne ondersteuning tijdens de schooluren
 • Aangezien de aanmeldingen door CLB-medewerker gebeuren is het CLB en de school betrokken zodat de ruime schoolloopbaan in het traject in rekening gebracht kan worden
 • De aanbieders ontvangen 2x/week de aanmeldingen door de medewerker van het Meldpunt (via sharepoint op woensdag en vrijdag), zodat zij een overzichtelijk beeld en vooral volledige informatie krijgen rond de leerling en de hulpvraag.

Voordelen voor de aanmelders (CLB-medewerker)

 • De CLB-medewerker kan zichzelf informeren door te surfen naar de website van het Meldpunt SI en zo op één plaats een duidelijk en volledig zicht krijgen op het aanbod van de schoolexterne interventies voor leerlingen waar schooluitval bij dreigt
 • De grondige kennis van het aanbod wordt bij de medewerker van het Meldpunt gelegd zodat niet alle CLB-medewerkers al het aanbod moeten kennen (= minder taakbelasting)
 • Het aanmeldingsformulier willen we in een latere fase koppelen aan LARS (leerlingregistratiesysteem voor CLB’s) zodat de aanmelding nog eenvoudiger kan gebeuren
 • Het is een handig instrument om de signaalfunctie op een goede manier uit te voeren, zo kan men o.a. zien welke noden er in welke scholen zijn op vlak van het voorkomen van schooluitval.

Voordelen voor de overheid

 • Zij kunnen een duidelijk zicht krijgen op het aanbod van schoolexterne interventies per regio, ook voor schoolexterne interventies die niet onder NAFT vallen.
 • Door middel van cijfergegevens die het Meldpunt genereert uit de databank, krijgen zij een duidelijk beeld op de ‘hoeveelheid’ vraag per schoolexterne interventie, het aantal leerlingen waarvoor een aanmelding werd gedaan, de leeftijd, schoolinformatie, …
 • Door middel van de informatie die wordt gehaald uit de opvolging van deze aanmeldingen zal men tevens ook zicht krijgen op het verloop van het traject van de leerling.

Veel voorkomende vragen (en interessant voor nieuwe CLB-medewerkers)

Informatie over de werking van de werkgroep Recht op Leren