Werking van het Meldpunt voor Schoolexterne Interventies

Het Meldpunt SI is een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor alle CLB's van de Provincie Vlaams-Brabant die op zoek zijn naar een externe partner om de binding tussen leerling en school te vrijwaren en/of herstellen. De inzet kan preventief, compenserend of remediërend zijn als middel om schooluitval tegen te gaan.

De algemene doelstelling van het Meldpunt SI is jongeren die schoollopen in het secundair onderwijs (en beperkter voor kinderen van het basisonderwijs), maar dreigen uit te vallen, op een adequate manier toe te leiden naar de verschillende schoolexterne interventies die in de regio worden aangeboden.  Hiervoor willen we met het Meldpunt SI een duidelijk overzicht aanbieden van de mogelijkheden.

Aanmeldingen gebeuren door een CLB-medewerker, na het doorlopen van het zorgcontinuüm (conform decreet leerlingbegeleiding).

 

Uit draaiboek samenwerking school-pdb-clb-NAFT:

Het CLB kan vanaf de fase van ‘uitbreiding van zorg’ een leerling of onderwijsinstelling, na indicatiestelling en in samenspraak met de onderwijsinstelling, doorverwijzen naar een schoolextern aanbod. Bij een doorverwijzing naar een schoolextern aanbod, ongeacht de financiering van dit aanbod, moet het CLB zijn draaischijffunctie opnemen; dit wil zeggen dat het CLB altijd de doorverwijzer is naar een schoolextern aanbod. Het CLB zorgt hierbij, in gedeelde verantwoordelijkheid met het schoolextern aanbod, voor een warme toeleiding naar het schoolextern aanbod en terugkoppeling van het extern aanbod naar de school in functie van een afstemming op het onderwijstraject en de leerlingenbegeleiding. Het CLB werkt hiervoor samen met relevante partners

 

Indien ouders of een voorziening een aanmelding doet, wordt het CLB en de school alsnog betrokken om o.a. in orde te zijn met de leerplicht en eventueel om te bekijken of er misschien nog andere mogelijkheden zouden kunnen zijn (draaischijffunctie CLB).

Indien de leerling niet ingeschreven is in een school, wordt het CLB van de laatste school betrokken. Wanneer er niet geweten is tot welk CLB men zich moet wenden dan kan er beroep gedaan worden op het CLB dichtst bij de woonplaats van de betrokken leerling (vrije keuze van net). Indien nodig kan het traject wel al worden opgestart zodoende het leerrecht te kunnen garanderen.

De meeste schoolexterne interventies zijn bedoeld voor jongeren van het secundair onderwijs. Op de website kunnen ook projecten die een aanbod hebben voor – 12-jarigen een plaats krijgen. Dit aanbod is echter nog beperkt, we voorzien een jaarlijkse bevraging via CLB-medewerkers rond het aantal vragen en noden in dit kader.

 

Opdrachten/taken van het Meldpunt Schoolexterne Interventies:

 •  Centraliseren van de aanmeldingen (die de CLB-medewerkers via het online formulier doen), registreren en rapporteren in Vlaams-Brabant op verschillende overlegfora
 • De verschillende schoolexterne interventies bij de verwijzers bekend maken
 • Dispatching naar de verschillende aanbieders (aanmeldingen filteren, …)
 • Ook zicht bieden op welke trajecten er effectief gelopen zijn
 • Consultfunctie om CLB-medewerkers advies te geven bij de verschillende mogelijkheden
 • Zicht hebben op de noden in de regio’s

Voordelen

Wat zijn de voordelen om de aanmeldingen van schoolexterne interventies via het Meldpunt SI te laten verlopen?

 • Voordelen voor de aanbieders:
  • De aanbieders van schoolexterne interventies kunnen zichzelf zichtbaar maken door hun aanbod te omschrijven op de website van het Meldpunt. Met de huidige website kan de info er meteen opgezet worden.
  • Goede monitoring kunnen doen van de aanmeldingen in onze regio, en daardoor meer zicht krijgen op vraag en aanbod naar schoolexterne interventies en ruimer van de noden van leerlingen (en de scholen) die afhaken op school en nood hebben aan schoolexterne ondersteuning tijdens de schooluren
  • Aangezien de aanmeldingen door CLB-medewerker gebeuren is het CLB en de school betrokken zodat de ruime schoolloopbaan in het traject in rekening gebracht kan worden
  • De aanbieders ontvangen 2x/week de aanmeldingen door de medewerker van het Meldpunt (via sharepoint op woensdag en vrijdag), zodat zij een overzichtelijk beeld en vooral volledige informatie krijgen rond de leerling en de hulpvraag
 • Voordelen voor de aanmelders (CLB-medewerker):
  • De CLB-medewerker kan zichzelf informeren door te surfen naar de website van het Meldpunt SI en zo op één plaats een duidelijk en volledig zicht krijgen op het aanbod van de schoolexterne interventies voor leerlingen waar schooluitval bij dreigt
  • De grondige kennis van het aanbod wordt bij de medewerker van het Meldpunt gelegd zodat niet alle CLB-medewerkers al het aanbod moeten kennen (= minder taakbelasting)
  • Het aanmeldingsformulier willen we in een latere fase koppelen aan LARS (leerlingregistratiesysteem voor CLB’s) zodat de aanmelding nog eenvoudiger kan gebeuren
  • Het is een handig instrument om de signaalfunctie op een goede manier uit te voeren, zo kan men o.a. zien welke noden er in welke scholen zijn op vlak van het voorkomen van schooluitval
 • Voordelen voor de overheid:
  • Zij kunnen een duidelijk zicht krijgen op het aanbod van schoolexterne interventies per regio, ook voor schoolexterne interventies die niet onder NAFT vallen
  • Door middel van cijfergegevens die het Meldpunt genereert uit de databank, krijgen zij een duidelijk beeld op de ‘hoeveelheid’ vraag per schoolexterne interventie, het aantal leerlingen waarvoor een aanmelding werd gedaan, de leeftijd, schoolinformatie, …
  • Door middel van de informatie die wordt gehaald uit de opvolging van deze aanmeldingen zal men tevens ook zicht krijgen op het verloop van het traject van de leerling