Wat is een schoolexterne interventie?

Een schoolexterne interventie ondersteunt kinderen en/of jongeren (en eventueel de leerkrachten die deze kinderen en jongeren ondersteunen) die de binding met school (dreigen te) verliezen en zo een grote kans maken om vroegtijdig de school te verlaten zonder kwalificatie. Een schoolexterne interventie kan op de school of buiten de school op een andere locatie doorgaan.

Een schoolexterne interventie maakt deel uit van het schoolextern aanbod binnen het decreet leerlingenbegeleiding:

  • Situeert zich in het zorgcontinuüm binnen ‘Uitbreiding van Zorg’
  • Het CLB kan vanaf de fase van ‘uitbreiding van zorg’ een leerling of onderwijsinstelling, na indicatiestelling en in samenspraak met de onderwijsinstelling, doorverwijzen naar een schoolextern aanbod.
  • Bij een doorverwijzing naar een schoolextern aanbod, ongeacht de financiering van dit aanbod, moet het CLB zijn draaischijffunctie opnemen; dit wil zeggen dat het CLB altijd de doorverwijzer is naar een schoolextern aanbod. Het CLB zorgt hierbij, in gedeelde verantwoordelijkheid met het schoolextern aanbod, voor een warme toeleiding naar het schoolextern aanbod en terugkoppeling van het extern aanbod naar de school in functie van een afstemming op het onderwijstraject en de leerlingenbegeleiding. Het CLB werkt hiervoor samen met relevante partners.

Doelstellingen van een schoolexterne interventie

We willen samen het recht op leren garanderen. Liefst wordt er zoveel als mogelijk ingezet op de “brede basiszorg” en “verhoogde zorg” in een school. De leerkrachten hebben voldoende tools in handen om een verbindend schoolklimaat te creëren en dit wordt ondersteund door de beleidsvisie binnen de school.

Voor een aantal jongeren met socio-emotionele- en/of gedragsmatige problematiek en/of waar de relatie tussen de school en de jongere moeilijk loopt, zal dit mogelijks niet volstaan en zal “uitbreiding van de zorg” noodzakelijk zijn. Het CLB neemt dan een actieve, begeleidende rol op en bekijkt welke tussenkomsten mogelijk zijn in overleg met de school/leerlingen en de ouders. Soms kan er preventief (om schooluitval te voorkomen) gewerkt worden door een individuele of klassikale begeleiding op de school zelf uit te voeren. Voor een aantal jongeren echter zal het belangrijk zijn om hen tijdelijk en/of volledig uit het schoolse circuit (tijdens de schooluren) te halen om zo een nieuwe start mogelijk te maken. Doelstelling blijft in eerste instantie terugkeer naar school maar er kan ook een warme overdracht naar een vervolginstantie gebeuren wanneer terugkeer naar een schoolse setting niet meer mogelijk blijkt.