P.L.E.K!

Project voor leerlingen in eigen kracht
School ondersteunend project voor het Basisonderwijs
Vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen - Vlaams-Brabant

Doelstelling en aanbod

Een school ondersteunend project dat steunt op drie pijlers: Pauze – Proces – Perspectief

Een kwaliteitsvolle trajectbegeleiding  - op maat uitgewerkt, integraal, tijdelijk van aard en flexibel inzetbaar - afhankelijk van de ondersteuningsnoden van de leerlingen en de school.

Door middel van een vroegtijdige aanpak van op school gedetecteerde (gedrags)problemen willen we onderliggende thema’s aanpakken, zonder dat hiertoe intensieve hulpverleningstrajecten dienen te worden opgestart.

Het organiseren van dergelijke trajecten dient er uiteindelijk toe te leiden het positief gedrag op school te versterken, een positief schoolklimaat te bevorderen en schooluitval te verminderen.

 

Wanneer het schoolteam inschat dat het schools functioneren van een leerling in grote mate beïnvloed wordt door onderliggende sociaal-emotionele problemen, mogelijks gerelateerd aan moeilijkheden in de thuissituatie, kan er een begeleidingstraject op maat van de leerling opgestart worden. Door op een laagdrempelige manier zowel de leerling, zijn gezin als te school te beluisteren en te ondersteunen, worden op korte termijn nieuwe pistes verkend om het schools traject op haalbare wijze voort te zetten.

 

Het begeleidingstraject houdt in :

  • De individuele begeleiding van de leerling
  • steeds in combinatie met een contextbegeleiding (ouders/ opvoedingsverantwoordelijken, ..) en in nauwe samenwerking met de school en het CLB, eventueel ander betrokken hulpverleners.
  • Eventueel aangevuld met een ondersteunend groepsaanbod: atelierwerking – groepstraject

 

Doelgroep

P.L.E.K! richt zich naar leerlingen uit het basisonderwijs voor wie het schools traject moeilijk loopt of dreigt vast te lopen of reeds vastgelopen is. Hierbij zijn gedragsmoeilijkheden op school vaak het symptoom van sluimerende, onderliggende contextproblemen.

Dit steeds in combinatie met een inzet naar en van de mensen die hen omringen: ouders/ opvoedingsverantwoordelijken; klasgroepen; leerkrachten; zorgcoördinatoren.

Werkingsgebied

Het project is inzetbaar voor scholen in het basisonderwijs in de regio Zennevallei – Pajottenland.


Contact