NAFT - Leerrecht Asse - Halle - Vilvoorde

Doelstelling en aanbod

Leerrecht-NAFT is zowel een preventief, als curatief project. Jongeren worstelen met zichzelf, hun context of hun emotionele rugzak. Ze zitten in een impasse en hebben een uitweg nodig. Maximale termijnen worden niet benoemd aangezien elke partij het project draagt. Vanuit deze insteek wordt, via gesprek, telkens een terugkeer naar school besproken. Hoofdfocus van het project is het bieden van een rustpunt, het versterken van de jongeren en hun netwerk. Leerplekleren helpt de jongeren hun levensdomeinen te activeren en te verkennen. Procesmatig gaan we op zoek naar de intrinsieke behoeften om jongeren hun doel(en) en perspectief vorm te geven.

Dit perspectief kan 3 vormen aannemen: 

 • Heraansluiting bij het onderwijs op korte termijn 
 • Heraansluiting bij het onderwijs op middellange of lange termijn 
 • Leerrecht als alternatief voor onderwijs, met de focus om een kwalitatieve uitstroom (=behalen van een diploma) alsnog tot stand te brengen 

 

Doelstellingen

 • In verbinding staan met alle partijen, dit door een forum (ronde tafel) in te richten waarin de jongere centraal staat. 
 • Op zoek gaan voor (en samen met) de jongere naar (bestaande) initiatieven en plaatsen waar het 'recht op leren' kan ingevuld worden buiten het reguliere onderwijs. Een leerplek die aansluit bij de interesses van de jongere, een plek waar de jongere zich goed mag voelen. 
 • Opvolging van de jongere waarborgen. Ook wanneer het traject moeilijk loopt, biedt dit een grote leerkans om een jongere te versterken.  De jongere in orde brengen en houden met de leerplicht. 
 • De jongere in beweging brengen, succeservaringen aanbieden en werken aan factoren die een normaal schoolverloop belemmeren. 
 • De betrokken partners activeren 

 

De leerrecht-medewerker: 

 • werkt nauw samen met CLB. Het CLB organiseert het eerste rondetafelgesprek met alle betrokken partijen
 • organiseert tussentijdse- en afsluitende rondetafelgesprekken 
 • zoekt/denkt vanuit de interesses en mogelijkheden van de jongere naar een passende leerplek
 • volgt het traject op, door regelmatig telefonisch contact met de leerplek (en onderwijs)
 • houdt alle betrokken partijen op de hoogte en 
 • toetst regelmatig de mogelijkheid tot terugkeer naar school of tot het behalen van een diploma af.  

Doelgroep 

 • voor (ook minderjarige) leerplichtige leerlingen
 • in alle vormen van Nederlandstalig secundair onderwijs bij wie de relatie met de school dermate verstoord of verbroken is
 • jongeren die gemotiveerd zijn om, naast hun schools parcours, een positieve ervaring op te doen binnen een alternatief leertraject.

Werkingsgebied

Regio Asse - Halle - Vilvoorde 

 • CLB in de regio 
 • School in de regio 
 • Gedomicilieerd in de regio 
 • Geplaatst in de regio

Aanmelding en aanmeldingsprocedure

De aanmelding gebeurt steeds via het CLB dat verbonden is aan de school waarin deze jongere 'vastloopt' en via het Meldpunt Schoolexterne Interventies.
Ook als de jongere gedurende langere tijd uit het zicht is verdwenen van de school waarin deze is ingeschreven, wordt het CLB bij de aanmelding betrokken. 

 

Na de aanmelding roepen we een rondetafel samen. De rondetafel volgt het Leerrecht-traject van de jongere op en komt regelmatig samen. 

 

Op de rondetafels zijn volgende personen aanwezig: 

 • De jongere en zijn of haar ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijke(n) 
 • Een CLB-medewerker 
 • Een Leerrecht-medewerker 
 • Een vertegenwoordiger van de laatste school 
 • Andere betrokken partijen, bv. consulent, hulpverlener, …

 


Contact

Deborah De Leener 

 

Jozef Degelaenstraat 3-5

1501 Buizingen 

 

0493 50 60 11

02 361 04 35

deborah.deleener@groepintro.be

 

 

NAFT AHV Leerrecht Folder
PDF – 1,1 MB 966 downloads
Francais NAFT AHV Leerrecht Folder
PDF – 1,4 MB 807 downloads